Otázka 12.3

Hexachloro-cyklo-trifosfazen A je velmi slabou bazí. K protonaci dojde pouze působením velmi silné kyseliny, např. [HC6H3Me3][CHB11H5Br­6]. Strukturu kationtu v pevné fázi představuje vzorec B. Methylace byla provedena velmi silným methylačním činidlem CH3[CHB11H5Br­6] a vedla ke kationtu C.

image

1H NMR spektrum kationtu B v CD2Cl2 vykazuje jediný signál při 8.9 ppm.
V odpovídajícím 31P NMR spektru se i při ochlazení na –90 °C vyskytuje singlet s chemickým posunem 18.1 ppm (pro A činí 19.9 ppm).
Ekvimolární směs A a B vykazuje v 1H i 31P NMR spektru pouze jeden signál.
1H NMR spektrum kationtu C rozpuštěného v CD2Cl2 vykazuje triplet při 3.66 ppm (J = 14.4 Hz).
31P NMR spektrum sestává ze dvou signálů: 23.3 (dq, 2P, J = 14.4 a 41.0 Hz) a 17.9 (t, 1P, J = 41.0 Hz).
Směs A a C vykazuje v 1H i 31P NMR spektrech oddělené signály.

Vysvětlete

a) Chování kationtu B v roztoku
b) Chování směsi A a kationtu B v roztoku
c) Počet, poměr intenzit a štěpení signálů kationtu C
d) Jak se změní vzhled spektra při použití 1H dekaplinku
e) Lze vyloučit možnost, že produktem reakce je methyl derivát D?
f) Chování směsi A a kationtu C v roztoku

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance