Otázka 9.13

Draselná sůl fluorosilanu A je příklad molekuly se zdánlivě neslučitelnými funkčními skupinami. Ke stabilizaci přispěla koordinace K+ crownetherem 18-crown-6.

image

a) Předpovězte očekávaný vzhled 29Si NMR spektra sloučeniny A v C6D6. Označte správně interakční konstanty a pokuste se odhadnout pořadí jejich velikostí.

Odpověď na otázku

b) Uvažte všechny důležité rysy signálu v 19F NMR spektru sloučeniny A.

Odpověď na otázku

c) Hodnota interakční konstanty 2J(Si2-Si1-F) ve sloučenině A je mnohem větší než v derivátu B, kde K byl nahrazen SiMe3 skupinou a atom Si2 ztratil anionický charakter. Vysvětlete tuto skutečnost.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance