Otázka 10.2

Vypracujte zadané úkoly pomocí programu na simulaci spekter, např. Topspin, g-NMR, DSYMPC, MestRe-C nebo jiného podobného programu. Pro každý případ popište změny, které se objeví ve spektru se změnou parametrů, tj. počet čar v multipletu, jejich relativní intenzity, šířky apod. a vyvoďte závěry. Pro každou studovanou molekulu nakreslete schematicky spinový systém. Jádra označte pomocí AMX notace a také čísly použitými při zadávání parametrů do simulačního programu (1 až 8). Šipkami spojte interagující jádra a označte interakční konstanty. Pokud není uvedeno jinak, použijte parametr line width 0.5 Hz pro 1H a 2 Hz pro ostatní jádra.

Tento úkol ilustruje přechod spinového systému od prvního řádu k systému vyššího řádu se změnou parametrů, jako např. změnou chemických posunů vlivem různých substituentů. AB spektrum zobrazené sloučeniny má interakční konstantu JAB = 25 Hz. Chemický posun Ha je –2 ppm (typická oblast pro kovové hydridy). 1H NMR spektrum bylo měřeno na spektrometru s resonanční frekvencí 60 MHz. Změnou substituentu X se mění rozdíl mezi chemickými posuny Ha a Hb.

Použijte δ(Hb):
a) –12 ppm
b) –6 ppm
c) –3 ppm
d) –2.1 ppm


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance