Otázka 10.3

Vypracujte zadané úkoly pomocí programu na simulaci spekter, např. Topspin, g-NMR, DSYMPC, MestRe-C nebo jiného podobného programu. Pro každý případ popište změny, které se objeví ve spektru se změnou parametrů, tj. počet čar v multipletu, jejich relativní intenzity, šířky apod. a vyvoďte závěry. Pro každou studovanou molekulu nakreslete schematicky spinový systém. Jádra označte pomocí AMX notace a také čísly použitými při zadávání parametrů do simulačního programu (1 až 8). Šipkami spojte interagující jádra a označte interakční konstanty. Pokud není uvedeno jinak, použijte parametr line width 0.5 Hz pro 1H a 2 Hz pro ostatní jádra.

Tento úkol ilustruje vliv resonanční frekvence spektrometru, tedy intenzity magnetického pole, na příslušnost spektra k prvnímu nebo vyšším řádům. Uvažujte přechod od AB3 k AX3 systému.
Použijte hodnoty
δ(A) = 2.55
δ(B) = 1.11
JAB = 25 Hz

Generujte spektra pro :
a) 60 MHz
b) 100 MHz
c) 250 MHz
d) 300 MHz
e) 500 MHz

Zjistěte efekt, který mají interakční konstanty mezi magneticky ekvivalentními jádry na vzhled spektra. Označte spinový systém, použijte JAB = 40 Hz. Měřeno na spektrometru 60 MHz.

Použijte hodnoty
δ(A) = 3.00
δ(B) = 4.00

Generujte spektra pro :
a) JAA = 1.0 Hz, JBB = 30 Hz
b) JAA = 20.0 Hz, JBB = 5 Hz
c) JAA = JBB = 100 Hz
d) JAA = JBB = 0 Hz

image

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance