Otázka 12.1

Nakreslete schematicky 31P{1H} NMR spektrum (Me2N)PF4.
Odvoďte strukturu molekuly podle teorie VSEPR.
Očíslujte linie v multipletu (nebo multipletech) počínaje 1 od nejnižšího pole.
Označte pomocí pořadových čísel linií, mezi kterými liniemi jsou jaké interakční konstanty.
Přiřaďte každé linii celé číslo, které bude určovat její relativní intenzitu, počínaje 1 pro nejslabší linii v multipletu.

Proveďte pro limitní situaci:

a) pomalé výměny (za nízké teploty)
b) rychlé výměny (za vysoké teploty)

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance