Otázka 13.1

Vypracujte zadané úkoly pomocí programu na simulaci spekter g-NMR, Mestrec, Topspin, DNMR-SIM nebo jiného podobného programu. Pro každý případ simulujte spektra (hypotetických) výměn a popište změny, které se objeví ve spektru se změnou rychlostní konstanty, tj. počet čar v multipletu, jejich relativní intenzity, šířky apod. a vyvoďte závěry.

Simulujte 1H NMR spektra pro degenerovanou výměnu označených protonů

ν1 = 20 Hz a ν2 = 50 Hz, J12 = 2 Hz

image

a) k = 1 Hz
b) k = 1000 Hz
c) najděte hodnotu rychlostní konstanty výměny pro koalescenci


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance