Otázka 10.8

Vypracujte zadané úkoly pomocí programu na simulaci spekter, např. Topspin, g-NMR, DSYMPC, MestRe-C nebo jiného podobného programu. Pro každý případ popište změny, které se objeví ve spektru se změnou parametrů, tj. počet čar v multipletu, jejich relativní intenzity, šířky apod. a vyvoďte závěry. Pro každou studovanou molekulu nakreslete schematicky spinový systém. Jádra označte pomocí AMX notace a také čísly použitými při zadávání parametrů do simulačního programu (1 až 8). Šipkami spojte interagující jádra a označte interakční konstanty. Pokud není uvedeno jinak, použijte parametr line width 0.5 Hz pro 1H a 2 Hz pro ostatní jádra.

Proveďte simulaci spektra 195Pt následujícího kationtu, ve kterém jsou karbonylové skupiny obohaceny 13CO na 99%:

a) Určete, které parametry budete pro simulaci potřebovat

b) Použijte následující hodnoty
δ(195Pt) = –211.0 ppm
δ(13C)A = 166.3 ppm
δ(13C)B = 158.7 ppm
1J(195Pt-13C(A)) = 1281.5 Hz
1J(195Pt-13C(B)) = 1595.7 Hz
2J(195Pt-13C(A)) = 199.6 Hz
2J(195Pt-13C(B)) = –26.2 Hz
1J(195Pt-195Pt) = 550.9 Hz


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance