Otázka 5.1

Určete počet signálů a jejich relativní intenzity v 1H NMR spektru sloučeniny Mo2(NMe2)6. Atomy N mají planární koordinační sféru. Neexistuje zde volná rotace kolem Mo≡Mo a Mo-N vazeb.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance