Otázka 5.21

Změnou sterické náročnosti substituentů R od t-Bu přes Ph k Dur (2,3,5,6-tetramethylfenyl) lze dosáhnout změny struktury kruhu od planární (diradikál) přes rovnovážnou směs až k motýlkové konformaci. Jak lze tyto změny prokázat NMR spektroskopií.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance