Otázka 7.10

Na obrázku je 59Co NMR (23.74 MHz) spektrum vodného (D2O) roztoku K3[Co(CN)6] naměřené při 3.2 kbar a 348 K.
a) Vysvětlete vznik dvou malých signálů, které doprovázejí intenzivní hlavní signál.
b) Co představuje jejich vzájemná vzdálenost
c) Co představuje vzdálenost jejich středu od hlavní linie
d) Nakreslete 13C NMR spektrum komplexu K3[Co(CN)6]
e) Nakreslete 59Co NMR spektrum K3[Co(13CN)6] (obohacení na 99%).

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance