Otázka 7.2

Nakreslete schematicky signál(y) můstkových OH skupin v 1H NMR spektru následujícího komplexu. Vypočtěte relativní intenzity jednotlivých linií v multipletech, označte každou linii hodnotou její integrální intenzity počínaje 1 pro linii s nejnižší intenzitou v multipletu. Očíslujte linie a ukažte mezi kterými liniemi je vzdálenost rovna interakční konstantě.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance