Notace operací a prvků symetrie

E Identita – transformace, která ponechá objekt beze změny, násobení 1× (E z německého Einheit, jednotka).

Cn Rotace (ve směru hodinových ručiček) o úhel 2 π /n radiánu, n je celé číslo = četnost osy. Osa s nejvyšším n se nazývá hlavní rotační osa.

Cnk Rotace (ve směru hodinových ručiček) o úhel 2 k π /n radiánu. n a k jsou celá čísla.

Sn Nevlastní rotace (ve směru hodinových ručiček) o úhel 2 π /n radiánu následovaná zrcadlením přes rovinu kolmou k rotační ose, rotačně-reflexní osa,
Sn= σh × Cn= Cn × σh

(S1 = σ, S2 = i)

i Inverze přes střed symetrie (i = S2). V kartézkých souřadnicích: (x, y, z) --> (-x, -y, -z). Objekty (irreducibilní reprezentace, orbitaly,…), které se operací nezmění jsou označovány g = gerade (z německého sudý), které se operací změní jsou označovány u = ungerade (z německého lichý).

σ Zrcadlení přes rovinu symetrie (z německého Spiegel – zrcadlo) (σ= S1).

σh Horizontální rovina symetrie – prochází počátkem, kolmá k ose s nejvyšší četností.

σv Vertikální rovina symetrie – prochází počátkem, obsahuje osu s nejvyšší četností.

σd Diagonální nebo dihedrální rovina symetrie – prochází počátkem, obsahuje osu s nejvyšší četností, půlí úhly mezi dvoučetnými osami kolmými na hlavní rotační osu.


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance