Přehled vlastností bodových grup symetrie

C1 žádné prvky symetrie vyjma identity

C2 jedna dvoučetná rotační osa

C3, C4,….…, Cn jedna n-četná rotační osa

Ci pouze střed symetrie

Cs jedna zrcadlová rovina symetrie

S4 jedna čtyřčetná rotačně-reflexní osa

S6 jedna šestičetná rotačně-reflexní osa ekvivalentní tříčetné rotační ose a středu symetrie

C2h jedna dvoučetná rotační osa kolmá na rovinu symetrie

Cnh jedna n-četná rotační osa kolmá na rovinu symetrie

C2v dvě na sebe kolmé roviny symetrie, jejich průsečík je dvoučetná rotační osa

C3v jedna tříčetná rotační osa, která je průsečíkem tří rovin symetrie svírajících úhel 60°

C4v jedna čtyřčetná rotační osa, která je průsečíkem čtyř rovin symetrie, tyto čtyři roviny jsou tvořeny dvěmi dvojicemi neekvivalentních rovin symetrie svírajících úhel 90°, neekvivalentní dvojice jsou pootočeny o 45°

C5v, C6v,….., Cnv jedna n-četná rotační osa, která je průsečíkem n rovin symetrie. Když n je sudé, tyto roviny jsou tvořeny dvěmi dvojicemi neekvivalentních rovin symetrie pootočené vzájemně o (180/n)°, úhel mezi rovinami je (360/n)°. Když n je liché, úhel mezi rovinami je (180/n)°.

C∞v jedna nekonečně četná rotační osa, která je průsečíkem nekonečně mnoha rovin symetrie

D2 tři vzájemně kolmé dvoučetné rotační osy

D3 jedna tříčetná rotační osa a na ni kolmé tři dvoučetné rotační osy svírající úhel 60°

D4 jedna čtyřčetná rotační osa a na ni kolmé čtyři dvoučetné rotační osy, tyto čtyři osy jsou tvořeny dvěmi dvojicemi neekvivalentních os svírajících úhel 90°, neekvivalentní dvojice jsou pootočeny o 45°

D5, D6,…., Dn jedna n-četná rotační osa a na ni kolmých n dvoučetných rotačních os

D2d tři vzájemně kolmé dvoučetné rotační osy a dvě roviny symetrie, jedna osa je průsečíkem a roviny půlí úhel mezi zbylými dvěmi osami

D3d jedna tříčetná rotační osa a na ni kolmé tři dvoučetné rotační osy svírající úhel 60°, tři roviny symetrie, tříčetná osa je průsečíkem rovin a roviny půlí úhel mezi dvoučetnými osami

D4d jedna čtyřčetná rotační osa a na ni kolmé čtyři dvoučetné rotační osy svírající úhel 45°, čtyřčetná osa je průsečíkem čtyř rovin symetrie a roviny půlí úhel mezi dvoučetnými osami

D2h tři vzájemně kolmé roviny symetrie, jejich průsečíky jsou dvoučetné rotační osy a jejich průsečík je střed symetrie

D3h jedna tříčetná rotační osa kolmá na horizontální rovinu symetrie, další tři roviny symetrie svírající úhel 60°, jejichž průsečíkem je tříčetná rotační osa

D4h jedna čtyřčetná rotační osa kolmá na horizontální rovinu symetrie, další čtyři roviny symetrie, jejichž průsečíkem je čtyřčetná rotační osa, tyto čtyři roviny jsou tvořeny dvěmi dvojicemi neekvivalentních rovin symetrie svírajících úhel 90°, neekvivalentní dvojice jsou pootočeny o 45°

D5h jedna pětičetná rotační osa kolmá na horizontální rovinu symetrie, dalších pět rovin symetrie, jejichž průsečíkem je pětičetná rotační osa

D6h jedna šestičetná rotační osa kolmá na horizontální rovinu symetrie, dalších šest rovin symetrie, jejichž průsečíkem je šestičetná rotační osa, těchto šest rovin je tvořeny dvěmi trojicemi neekvivalentních rovin symetrie svírajících úhel 60°, neekvivalentní trojice jsou pootočeny o 60°

Dnh jedna n-četná rotační osa kolmá na horizontální rovinu symetrie, dalších n rovin symetrie, jejichž průsečíkem je n-četná rotační osa. Když n je sudé, tyto roviny jsou tvořeny dvěmi skupinami neekvivalentních rovin symetrie pootočené vzájemně o (180/n)°, úhel mezi rovinami ve skupině je (360/n)°. Když n je liché, úhel mezi rovinami je (180/n)°.

T tři vzájemně kolmé dvoučetné rotační osy a čtyři tříčetné rotační osy, tříčetné rotační osy procházejí vrcholy tetraedru a středy jeho protilehlých stěn, dvoučetné rotační osy spojují středy protilehlých hran

Td navíc oproti T je přítomno šest rovin symetrie, dvojice jsou na sebe kolmé a každá z nich obsahuje dvě tříčetné rotační osy

Th navíc oproti T je přítomen střed symetrie a také tři roviny symetrie kolmé k dvoučetným rotačním osám

O tři vzájemně kolmé čtyřčetné rotační osy a čtyři tříčetné rotační osy

Oh navíc oproti O je přítomen střed symetrie


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance