Řešené úlohy ze spektroskopie nukleární magnetické resonance

Obsah jednotlivých kapitol učebního textu
=============­========================­====

1. Jaderný spin, přírodní zastoupení isotopů, magnetogyrický poměr.

2. Magnetizace, Boltzmannovo rozdělení, relaxace, Larmorova frekvence, chemický posun, standard.

3. Chemická ekvivalence, určení symetrie molekul, zařazení k bodové grupě symetrie, určení počtu signálů ve spektru.

4. Stínící konstanta, elektronické a sterické vlivy na chemický posun, vliv oxidačního čísla, koordinačního čísla, náboje, symetrie, HOMO-LUMO rozštěpení a elektronegativity. Normální a inverzní halogenová závislost, nefelauxetická a spektrochemická řada.

5. Prochirální skupiny, určení homotopických, enantiotopických a diastereotopických atomů, předpověď počtu signálů ve spektru.

6. Spin-spinová interakce, multiplicita signálů.

7. Isotopomery, isotopový efekt, výpočet zastoupení isotopomerů.

8. Magnetická ekvivalence, notace spinových systémů, interpretace spekter jednoduchých spinových systémů a extrakce interakčních konstant a chemických posunů.

9. Spin-spinová interakce, interakční konstanta, elektronické a sterické vlivy, vliv s-charakteru, hybridizace, elektronegativity, koordinačního čísla, vazebných úhlů, dihedrálních úhlů, Karplusova rovnice, multiplicita signálů. Přepočet velikosti interakční konstanty po různé isotopy prvku.

10. Simulace vyšších spinových systémů pomocí dostupných programů (gNMR, Topspin, Mestrec).

11. Relaxace a její mechanismy, vlivy na relaxační rychlost.

12. Chemická výměna, dynamická NMR spektroskopie, předpověď počtu signálů při rychlé a pomalé chemické výměně.

13. Koalescence, analýza tvaru linií, výpočet rychlostních konstant.


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance